UPPSALA UNIVERSITET : Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Uppsala universitet


Examensarbete
Tidigare rapporter


HT 2018

Examinatorer: FF - Fritjof Fagerlund, BC - Björn Claremar, MW - Mattias Winterdahl, MM - Monica Mårtensson

 • 27 aug 2018 kl 10.15 Yvonne Trinh , Skåne, Geocentrum (MM): Förekomst av mikroplast i dagvatten - En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala, Opponent: Linn Berkelund

 • 31 aug 2018 kl 13.15 Jessie Torpner , Skåne, Geocentrum (MW): Degree of phosphorus saturation as a predictor for leaching of dissolved reactive P from soils, Opponent: Terese Renström

 • 3 sep 2018 kl 10.15 Malin Olsson, Skåne, Geocentrum (MM): Kartläggning av föroreningskällor till spillvattnet vid Främby reningsverk, Opponent: Johanna Sjölund

 • 6 sep 2018 kl 13.15 Johannes Bergquist , Stora Stöten, Geocentrum (BC): Ljudmiljö vid markanvisningstävlingar – Ett akustikarbete om inledande planering av hållbara städer, Opponent: Jonas Hultberg

 • 14 sep 2018 kl 13.15 Johanna Sjölund , Stora Stöten, Geocentrum (MM): Hur hanteras algblomning i dricksvattentäkt – en undersökning av algblomning i Bondsjön, Härnösands kommun, och förslag till åtgärder, Opponent: Hanna Leidholdt och Lina Lundmark

 • 21 sep 2018 Johan Nilsson (BC): Hur påverkar en övergång till plöjningsfritt jordbruk en översvämningsutbredning i samband med fluviala flöden - en jämförande studie för översvämningen i Hallsberg 2015, Opponent: David Johansson

 • Period 2

 • 26 nov 2018 kl 10.15 Linnea Hedlöf Ekvall , Småland, Geocentrum (FF): Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt, Opponent: Åsa Söderqvist och Kristina Abrahamsson

 • 30 nov 2018 kl 10.15 Tobias Axelsson , Småland, Geocentrum (BC): Examining spatial uniformity for specific discharge and its possible use for calculating DOC load from temporary streams to main watercourse, Opponent: Christelle Kalla och Josefine Hellström

 • 5 dec 2018 kl 15.15 Josefine Hellström , Skåne, Geocentrum (FF): A study about the changes in environmental sustainability when stores modernize from physical stores to e-commerce, Opponent: Josefine Dahlstedt

 • 5 dec 2018 kl 15.15 Torun Axelius , Skåne, Geocentrum (FF): A study about the changes in environmental sustainability when stores modernize from physical stores to e-commerce, Opponent: Linnea Andersson

 • 10 dec 2018 kl 10.15 Hanna Leidholdt , Småland, Geocentrum (MM): Urbana skolgårdar med god ljudmiljö – akustiska aspekter på skolgårdens design och funktion, Opponent: Hanna Eriksson och Torun Axelius

 • 20 dec 2018 kl 10.15 Isak Eklöv , Skåne, Geocentrum (MW): Energieffektivisering inom transportsektorn - En fallstudie på ett företags fordonspark, Opponent: Tobias Axelsson

 • 2019

  Examinatorer: FF - Fritjof Fagerlund, BC - Björn Claremar, MW - Mattias Winterdahl, MM - Monica Mårtensson, GM - Gabriele Messori

 • 11 jan 2019 kl 10.15 Josefine Dahlstedt , Skåne, Geocentrum (MM): Hur påverkas emissioner och halter av PM10 och NOx/NO2 av farthinder på Vaksalagatan i Uppsala?, Opponent: Isak Eklöv

 • 14 jan 2019 kl 10.15 Hanna Eriksson , Båthsalen, Geocentrum (FF): Utredning av processavloppsvatten från Thermo Fisher Scientific – optimering av reningseffekt, utredning av slam, samt åtgärder för att minska miljöpåverkan av verksamhetens utsläpp, Opponent: Daniel Malnes

 • 14 jan 2019 kl 13.15 Anders Thufvesson Retzner , Skåne, Geocentrum (MW): Påverkan av bergstunnel på ovanförliggande jordlager - modellering av geologi, grundvattenmagasin och Kista Science City VA-tunnel, Opponent: Amanda Andersson

 • 18 jan 2019 Åsa Söderqvist (FF): Användning av regnvatten för toalettspolning - vattenreningsmetoder och minimering av dricksvattenförbrukning för spolning, Opponent: Kristina Lundgren

 • 18 jan 2019 Linnea Andersson (BC): Utformning av kretslopp för återanvändning av takdagvatten, Opponent: Sofia Bjälkefur Seroka

 • Period 3

 • 23 jan 2019 kl 10.15 Simon Taylor , Skåne, Geocentrum (MW): Utvärdering av RAS-DeOx i MBR-pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk, Opponent: Matilda Jirblom

 • 25 jan 2019 kl 10.15 Kristina Lundgren , Skåne, Geocentrum (FF): Bakteriers inverkan på fluglarvskompostering, Opponent: Johanna Andersson

 • 25 jan 2019 Jenny Lundberg (BC): Utformning av verktyg för beräkningar av luftföroreningar från industrier, Opponent: Worada Boonraksasat

 • 28 jan 2019 kl 10.15 Matilda Jirblom , Stuffen, Geocentrum (MW): Jämförande studie av slamegenskaper mellan slam producerat i MBR-process respektive konventionell aktiv slam-process, Opponent: Olov Eriksson

 • 28 jan 2019 kl 13.15 Kristina Abrahamsson , Skåne, Geocentrum (FF): Analys av olika metoder för att uppskatta olika livsmedels effekt på kvävecykeln, Opponent: Clara Bachofner Gran

 • 29 jan 2019 David Johansson ,(BC): Avrinningsområdets fysiska avgränsnings betydelse för flödesbestämningar i ledningsnät: hydraulisk modellering och känslighetsanalys, Opponent: Anna Östrand Myrlund

 • 30 jan 2019 kl 10.15 Sofia Bjälkefur Seroka , Skåne, Geocentrum (MM): Föroreningssituationen runt en deponi i Uppsala – dataanalys och modellering, Opponent: Simon Taylor

 • 8 feb 2019 kl 10.15 Cristelle Kalla , Stuffen, Geocentrum (MM): Trendanalys av vägtrafikens klimatutsläpp 1990-2016, Opponent: Anders Thufvesson Retzner

 • 8 feb 2019 kl 13.15 Johanna Andersson , Småland, Geocentrum (MW): Justerad driftstemperatur i Kungsängsverkets rötkammare, Opponent: Jenny Lundberg

 • 14 feb 2019 Worada Boonraksasat , (BC): Spridningsmodellering av PFAS i Åkersberga, Opponent: Elin Norberg

 • 27 feb 2019 kl 15.15 Johan Sund, Skåne, Geocentrum (FF): Kostnadseffektiv luftning av aktivslamprocesser för kväverening, Opponent: Madeleine Green

 • 28 feb 2019 kl 10.15 Clara Bachofner Gran, Öland, Geocentrum (MW): Grundvattenmodellering inom Loddby f.d. sulfitpappersbruk, Opponent: Emma Dufbäck

 • 1 mars 2019 kl 10.15 Lina Lundmark , Skåne, Geocentrum (FF): Water footprint för grödor: En analys av tillgängliga metoder för att bedöma vattenanvändning för grödor som konsumeras i Sverige, Opponent: Erika Johansson Kling

 • 7 mars 2019 kl 10.15 Elin Norberg , Småland, Geocentrum (MW): Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord, Opponent: Johnny Söderquist

 • 8 mars 2019 kl 10.15 Elin Svedberg , Öland, Geocentrum (MM): Does access to irrigation scheduling advice improve water productivity of wheat in Koga Irrigation Scheme?, Opponent: Christoffer Melhus

 • Period 4

 • 29 mars 2019 kl 13.15 Erika Johansson Kling , Skåne, Geocentrum (MM): Busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i bostäder i Uppsala, Opponent: Jimmy Olsson

 • 16 apr 2019 kl 13.15 Daniel Malnes , Skåne, Geocentrum (MW): Oxidation of pharmaceuticals and personal care products during azonation: kinetics and formation of transformational products, Opponent: Caroline Karlsson

 • 26 april 2019 kl 10.15 Anna Larsson , Skåne, Geocentrum (MM): Spatial and temporal water quality aspects under sustainable intensification in smallholder farming systems, Opponent: Elin Sandgren

 • 14 maj 2019 kl 13.15 Anna Östrand Myrlund , Skåne, Geocentrum (FF): Avrinningsparametrars betydelse vid modellering av spill- och dagvattennät, Opponent: Magnus Andersson

 • 28 maj 2019 kl 10.15 Elin Sandgren , Skåne, Geocentrum (BC):Karaktäristering av avfall från glasbruksverksamheter, Opponent: Frida Gällstedt

 • 29 maj 2019 kl 10.15 Amanda Andersson , Båthsalen, Geocentrum (GM): Utvärdering av prediktion och utfall av inläckage i bergtunnel - Fallstudie E4 Förbifart Stockholm, Opponent: Marcus Sigfridson

 • 3 juni 2019 kl 10.15 Christoffer Melhus , Norrland II, Geocentrum (MW):Mixing of aquatic and terrestrial microbial communities during ice break-off in freshwater lakes and the effects on DOC degradation, Opponent: Elin Svedberg

 • 3 juni 2019 kl 13.15 Caroline Karlsson , Skåne, Geocentrum (MM):Teknikutvärdering av urintorkning i pilotskala – ett fältförsök i Finland, Opponent: Johannes Randefelt

 • 4 juni 2019 kl 13.15 Frida Gällstedt, Skåne, Geocentrum (MW):Utbredningen av föroreningar i Eskilstunaåns sediment: Opponent: Anna Larsson

 • 5 juni 2019 kl 10.15 Jonas Westin , Presentation på GE Healthcare Uppsala (FF): Analys av effektiviteten vid rengörning av processkärl, Opponent: Vakant

 • 5 juni 2019 kl 13.15 Jonathan Sigvant , Båthsalen, Geocentrum (BC): Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia, Opponent: Mikaela Seleborg

 • 5 juni 2019 kl 13.15 Malin Eriksson , Båthsalen, Geocentrum (BC): Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia, Opponent: Terese Bergenstråle

 • 10 juni 2019 kl 10.15 Madeleine Green , Skåne, Geocentrum (GM): Water management for agriculture under a changing climate: case study of Nyagatare watershed in Rwanda, Opponent: Diana Arvidsson

 • 10 juni 2019 kl 13.15 Sandra Lindqvist , Skåne, Geocentrum (BC): Vilken effekt har extremväder på strömningsmönster i Ekoln - en modelleringsstudie baserad på MIKE 3 FM, Opponent: Jonas Westin

 • 10 juni 2019 kl 15.15 Emma Dufbäck , Skåne, Geocentrum (MW): Nitrogen uptake by vegetation in the Wakkerstroom wetland, South Africa, Opponent: Lisa Sundberg

 • 13 juni 2019 kl 10.15 Marcus Sigfridson , Skåne, Geocentrum (MW): Påverkansområde för grundvattenavsänkning vid byggnationer under markytan - modellering och osäkerheter, Opponent: Vakant

 • 13 juni 2019 kl 13.15 Terese Bergenstråle , Skåne, Geocentrum (FF): Analys genom hydraulisk modellering effekten av att separera dagens kombinerade system till ett separat spill- och dagvattensystem i Vasastan i Stockholm, Opponent: Sandra Lindqvist

 • 14 juni 2019 kl 08.15 Linnea Eriksson , Småland, Geocentrum (MM): Verification of ammonia sanitation of human excreta in Peepoo bags and risk assessment of management chain, Opponent: Malin Eriksson

 • 14 juni 2019 kl 08.15 Lisa Sundberg , Småland, Geocentrum (MM): Verification of ammonia sanitation of human excreta in Peepoo bags and risk assessment of management chain, Opponent: Jonathan Sigvant

 • 14 juni 2019 kl 13.15 Jimmy Olsson , Skåne, Geocentrum (BC): The effect of different rainstorm characteristics on urben pluvial flooding, Opponent: Vakant

 • 14 eller 17 juni 2019 kl XX.15 Magnus Andersson , Skåne, Geocentrum (FF): Ökad grundvattenbildning och vattentillgång genom bortpumpning av saltvatten från berggrunden på Gotland, Opponent: Vakant

 • VT 2019 kl XX.15 Johnny Söderquist , ??, Geocentrum (FF): Långtidsmätning i grundvattenrör i jord – enhålsmetoder för återkommande funktionskontroll, Opponent: Vakant

 • VT 2019 kl XX.15 Olov Eriksson , ??, Geocentrum (FF): Metodjämförelse för att ansätta modellparametrar i dag- och spillvattennät, Opponent: Vakant

 • XX 2019 kl XX.15 Gustaf Waxberg (XX): Ca limitation in FennoScandia, Opponent: Vakant

 • HT 2019

 • 26 aug 2019 kl 10.15 Johannes Randefelt , XX, Geocentrum (XX): Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser, Opponent: Vakant

 • 6 sep 2019 kl 10.15 Mikaela Seleborg , Skåne, Geocentrum (XX): Livscykelanalys inom byggsektorn, Opponent: Vakant

 • 11 okt 2019 kl 10.15 Diana Arvidsson , Skåne, Geocentrum (XX): Utredning av avloppsprocessers påverkan på recipientens mikrobiologiska status, Opponent: Vakant

 • 4 nov 2019 kl 10.15 Malin Smith , Skåne, Geocentrum (XX): Multi-criteria analysis of sanitation systems in El Alto, Bolivia, Opponent: Vakant