UPPSALA UNIVERSITET : Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Uppsala universitet


Examensarbete
Tidigare rapporterErbjudanden om exjobb


Erbjudanden som stått en tid på listan kan vara tillsatta och genomförda - maila och fråga uppdragsgivaren hur det ligger till! Vi låter erbjudanden stå kvar länge i listan för att de visar vilken typ av exjobb som kan erbjudas och kanske ge idéer om företag som kan kontaktas.


 • 8 februari 2018; Tyréns erbjuder examensarbete om Dagvattenhantering i samband med byggande av nya bostadsområden

 • 7 januari 2018; Orbicon erbjuder exjobb. Kolla här för mer information.

 • 14 december 2017; ISS Ethix erbjuder exjobb om: Greenhouse gas emissions estimation models

 • 13 december 2017; SLU, Energi och teknik erbjuder exjobb på temat: Identifying effective transport systems and logistics for new sanitation systems that produce fertilisers from human wastes

 • 13 december 2017; Tyréns erbjuder examensarbete om Skyfallsanalyser och Översvämningsrisker

 • 11 december 2017; SLU tillsammans med Norrvatten erbjuder examensarbete om "Optimerad avskiljning av organiskt kol genom kombination av jonbyte och direktfällning på ultrafilter"

 • 20 november 2017; Stockholm Vatten tillsammans med Ramböll erbjuder examensarbete om "Framtidens fällningskemikalier"

 • 20 november 2017; WSP Environmental erbjuder examensarbete om Akustik

 • 18 oktober 2017; Mälardalens högskola och Mälarenergi erbjuder examensarbete om "Kartläggning av metallflöden i avloppsvatten i Västerås" Exjobbet är tillsatt

 • 16 oktober 2017; Inst. för vatten och miljö, SLU, erbjuder två examensarbeten om "Do riparian buffer zones work as advertiesed in agricultural catchemnts" och "2018 Mercury in the forest landscape"

 • 23 augusti 2017; Inst. för energi och teknik, SLU, erbjuder examensarbete (MSF) om "Kretsloppsanpassat avloppssystem i Uganda"

 • 15 augusti 2017; Inst. för mark och miljö, SLU, examensarbete om "Phosphorus leaching in correlation to soil sorption capacity" Exjobbet är tillsatt

 • 15 mars 2017; RISE erbjuder examensarbete om källsorterande avloppssystem: Källsorterande avloppssystem

 • 7 mars 2017; Inst. för Geovetenskaper erbjuder examensarbete: Geophysical investigations of an experimental dam

 • 13 februari 2017; Inst. för Geovetenskaper erbjuder examensarbete: Examensarbete kväverening i bioreaktor

 • 12 januari 2017; Tierps Energi & Miljö AB erbjuder examensarbete om slamhantering: Exjobb_TEMAB Exjobbet är tillsatt

 • 6 december 2016; SP erbjuder examensarbete: Källspårning och åtgärdsförslag för Bällstaån i Stockholm

 • 16 november 2016; IVL erbjuder flera examensarbeten: . "UASB-membran" . "HTC-växtförsök" . "HTC-biogas" . "Flytslam" . "CFD försedimentering" . "Oscillering anaerobi" .

 • 16 november 2016; Sweden water research har flera förslag på examensarbeten: info Studenten utarbetar en mer detaljerad exjobbsplan i samråd med handledaren innan exjobbet påbörjas.

 • 15 november 2016; SGU erbjuder examensarbete om Grundvatten i berg: Grundvatten i berg.

 • 28 oktober 2016; SLU erbjuder examensarbete om "Greenhouse gas emissions from streams in agricultural landscapes": Greenhouse gas emissions. Studenten utarbetar en mer detaljerad exjobbsplan i samråd med handledaren innan exjobbet påbörjas.

 • 14 oktober 2016; Ecoloop söker en examensarbetare för att undersöka frågan om mikroplaster och konstgräs: Mikroplaster och konstgräs. Observera att detta arbete kan påbörjas snarast.

 • 7 september 2016; Tyrens erbjuder examensarbete om vattenförbrukning: Exjobb SVU projekt om vattenförbrukning. Mer information om projektet: SVU projektplan vattenförbrukning. Studenten utarbetar en mer detaljerad exjobbsplan i samråd med handledaren innan exjobbet påbörjas.

 • 30 augusti 2016; Examensarbete om spillvärme erbjuds vid Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA): Använda spillvärme från destruktionsugn . Sista ansökningsdag 18 september 2016.

 • 18 augusti 2016; 2 examensarbeten om torka (HYDROLOGICAL DROUGHTS IN SWEDEN) erbjuds vid Institutionen för Geovetenskaper: "Mapping of historical droughts and identification of primary driving climate conditions and landscape traits"

 • "Stakeholder experience, perception and risk management strategies"

 • 1 juli 2016; Examensarbete vid SP Urban Water Management: Examensarbete om hållbara dagvattensystem - SP Urban Water Management

 • 27 juni 2016; Examensarbete vid SLU: "Modelling the impact of urbanization pattern on surface water quality"

 • 2 juni 2016; Examensarbete hos Falu Energi & Vatten: Jämförelse av statistiska modeller för kalkylering av förnyelseprojekt i Falun

 • 2 maj 2016; Examensarbete / MSc thesis project about urine separation in Malmö: A system analysis of implementation of urine separation in Malmö

 • 29 april 2016; Examensarbete / MSc thesis project about stream discharge in Costa Rica (Note: 45 or 60 hp): Impact of mobile cross-sections in highly dynamic tropical streams on discharge measurements

 • 28 april 2016; Examensarbete vid Norrvatten om vattenrening med granulärt aktivt kol: Regenerering av aktivt kol med lut

 • 28 april 2016; Examensarbete vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kopplat till ett Svenskt Vatten utvecklingsprojekt: Info

 • 11 april 2016; Examensarbete för urfolket Mosetén i Bolivia Mosetén i Bolivia

 • 3 februari 2016; Käppalaförbundet och Norrenergi erbjuder examensarbete om Värmeåtervinning av orenat avloppsvatten från Käppalaförbundets inloppstunnel

 • 10 december 2015; NIVA och SLU erbjuder examensarbete om Calcium in nordic lakes

 • 3 december 2015; SLU erbjuder examensarbete: Testing of organic materials as adsorbents and biofilm carrier for the removal of micro pollutants (PFAS Polyflourinated substance) from wastewater

 • 24 november 2015; Tyrens erbjuder examensarbete: framtagande av modell för prioritering av dagvattenlösningar Exjobbet är tillsatt

 • 20 november 2015; 2 examensarbeten erbjuds på SLU om föroringsproblem i Kampala, Uganda: (1) Microorganic pollutants (PFAS) in soil and crops due to wastewater irrigation och (2) Pharmaceutical residues in soil and crops due to wastewater irrigation

 • 19 november 2015; examensarbete på SLU om: Bly i kontaminerade jordar Exjobbet är tillsatt

 • 13 november 2015; IVL och SLU erbjuder examensarbete om: Removal of pharmaceutical residues in wastewater

 • 9 november 2015; Norconsult erbjuder examensarbete om översvämningsmodellering: Modellering och visualisering av översvämningar i Hallsberg Kumla och för Täljeån

 • 6 oktober 2015 (uppdaterad); Tyrens erbjuder examensarbete om vattenförbrukning: Exjobb SVU projekt om vattenförbrukning. Mer information om projektet: Ansökan huvudstudie. Studenten utarbetar en mer detaljerad exjobbsplan i samråd med handledaren innan exjobbet påbörjas.

 • 21 september 2015; SGU erbjuder examensarbete om GEOENERGI: 3D-MODELLERING AV TEMPERATUR OCH VÄRMEFLÖDE KRING EN ENERGIBRUNN UNDER ETT LÅNGSIKTIGT TIDSPERSPEKTIV

 • 18 augusti 2015; Midvatten erbjuder examensarbete inom grundvatten, pythonprogrammering, geodatabaser och gis: Examensarbete_qgis_python

 • 18 augusti 2015; 3 miljöexjobb erbjuds vid SLU: Analys och modellering av läckage av organiskt kol i brandskadad skog

 • Analys och modellering av läckage av näringsämnen kväve och fosfor i brandskadad skog

  Vattenföring i brandområdet

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 15 januari 2014 vid Inst. för Geovetenskaper, Uppsala Univ.: (1) Modeling the Effects of Forest Harvest on Streamflow through Parameter Regionalization

 • (2) Regional Quantification of Climatic and Anthropogenic Impacts on River Streamflow in Sweden

 • Miljöexjobb erbjuds 22 december 2014; NIRAS söker student för examensarbete inom hydrogeologi: Platsbeskrivande hydrogeologisk modell av föroreningstransport i yt- och grundvatten

 • Miljöexjobb erbjuds 22 december 2014 vid Ecoloop, Stockholm: SUBSTANCE FLOW ANALYSIS FOR NITROGEN IN SCANIA

 • Miljöexjobb erbjuds 19 december 2014 vid Inst. för Geovetenskaper, Uppsala Univ.: Residual trapping of CO2 during geological storage in sandstone reservoir rocks

 • Miljöexjobb erbjuds 17 december 2014 vid Xylem: Stripping of hydrogen sulfide in wastewater - Odomin

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 16 december 2014 vid Inst. för Geovetenskaper, Uppsala Univ. inom Hydrologi: Vattendrag

 • Miljöexjobb erbjuds 4 december 2014 vid Norrvatten : Beräkningsmodell för koldioxidavtryck

 • Miljöexjobb erbjuds 2 december 2014 vid Geosigma, Uppsala : Utvärdering av hydrauliska tester i grundvattenrör för infrastrukturprojekt

 • Miljöexjobb erbjuds 24 november 2014 vid Luleå Tekniska Universitet / Urban Water Management, Stockholm : TEKNIKER FÖR SMÅ AVLOPP: EN JÄMFÖRANDE STUDIE

 • Miljöexjobb erbjuds 21 oktober 2014: Quantifying spatiotemporal patterns of interactions between lakes and watercourses in water chemistry

 • Miljöexjobb erbjuds 15 oktober 2014 på SLU: Bioaccumulation of mercury and perfluoroalkyl substances in fish after forest clearcutting

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 14 oktober 2014 på SLU: Mapping of chemical and physical changes in soil- and surface waters after the forest fire in Västmanland

 • Miljöexjobb erbjuds 13 oktober 2014 på Geocentrum: Virustransport i mark och grundvatten - påverkan av organsikt material

 • Miljöexjobb erbjuds 13 oktober 2014 på Geocentrum: Modeling the Effects of Forest Harvest on Streamflow through Parameter Regionalization

 • Miljöexjobb erbjuds 24 september 2014 vid Ecoloop: Förstudie - Lokal dricksvattenförsörjning i allmän regi, Knivsta och Uddevalla Notera att viss omarbetning av förslaget krävs för att kursmålen för examensarbete inom W ska kunna uppnås

 • Miljöexjobb erbjuds 26 augusti 2014 vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik: Miljöavtryck från stadens gräsytor – Hur kan skötseln utformas för minskad klimatpåverkan? Exjobb LAWN

 • 5 Miljöexjobb inom miljökemi erbjuds 23 juni 2014, Vatten och miljö, SLU. Miljökemi SLU

 • Miljöexjobb erbjuds 19 maj 2014, Magister- eller mastersuppsats inom process- och lakvattenrening på SÖRABS avfallsanläggning i Löt, SÖRAB – Söderhalls Renhållningsverk AB. process- och lakvattenrening

 • Miljöexjobb erbjuds 15 maj 2014, Geochemistry of toxic metals in pyrite ash wastes – implications for risk assessment and remediation - Swedish Geotechnical Institute (SGI) in collaboration with the Department of Soil and Environment, SLU Metals in pyrite ash

 • Miljöexjobb erbjuds 29 april 2014, Utvärdering av vakuumtoaletter - Water Revival Systems (WRS) Uppsala vakuumtoaletter,

 • Miljöexjobb erbjuds 12 februari 2014, Svavelvätereduktion i områden med stor avloppsvattenpumpning, Xylem Svavelvätereduktion,

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 12 februari 2014, Konsekvensanalys av dammbrott (GIS och hydraulisk modellering) Hydro-Terra, Karlstad Konsekvensanalys av dammbrott,

 • 4 Miljöexjobb erbjuds 20 december 2013 inom miljökemi vid Inst. för vatten och miljö, SLU: miljökemiexjobb

 • 3 Miljöexjobb erbjuds 20 december 2013 på Energi & Teknik SLU:
  Clogging model for biochar filters used for greywater treatmeant
  Exjobb: Hur påverkas reningsverk av källsortering av urin eller KL-vatten
  Markfilter med biokol för att fånga näringsämnen i vattendrag

 • Miljöexjobb erbjuds 17 december 2013
  Klimatpåverkan från maten i Uppsala,Cecilia Sundberg, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Klimatpåverkan från mat

 • Miljöexjobb erbjuds 11 december 2013
  Examensarbete om läkemedel i miljön vid JTI

 • Miljöexjobb erbjuds 28 september 2013
  Effect of particle size on greywater biochar filter performance, Kontakta Håkan Jönsson, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Greywater biochar filter performance

 • Miljöexjobb erbjuds 28 september 2013
  Socio-teknisk utvärdering av källsortering avloppssystem i svenska kommuner, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Källsortering

 • 13 förslag på miljöexjobb erbjuds under 2013
  Kontakta Kevin Bishop, Uppsala Universitet & SLU, eller någon av de andra kontaktpersonerna på specifika projekt i listan för att diskutera förslagen vidare. Vattenrelaterade examnesarbeten vid Uppsala Universitet & SLU

 • Miljöexjobb erbjuds 12 september 2013
  Examensarbete i Ekologi vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, Kustlaboratoriet, Orsaker till variation i nyttjandet av kustmynnande vattendrag som rekryteringsområden för abborre längs den svenska kusten

 • Miljöexjobb erbjuds 4 september 2013
  Partikelspridning i mark- och grundvatten vid släckning av bränder, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet i samarbete med med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) spridning av släckvattenpartiklar

 • Miljöexjobb erbjuds 27 augusti 2013
  Fate of environmental toxins in Black Soldier Fly compost, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Black Soldier Fly

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 22 augusti 2013
  Process eller karaktär, vad styr borttagning av naturligt organiskt material (NOM) under dricksvattenproduktion –reningsprocessen eller NOMs sammansättning? (1) Dricksvattenberedning med aluminiumsulfat och jonbyte (2) Dricksvattenberedning med järnklorid och membranteknik

 • Miljöexjobb erbjuds 13 juli 2013
  Klimatsmart vattenförsörjning i områden med vattenbrist, Urban Water Management, Stockholm Klimatsmart vattenförsörjning

 • Miljöexjobb erbjuds 15 april 2013
  Norrvattens reservvattentäkt i Märsta – grundvattenmodellering av försök med konstgjord grundvattenbildning, Norrvatten Norrvattens reservvattentäkt

 • Miljöexjobb erbjuds 15 april 2013
  Tätande jordlagers inverkan på grundvattenkemin i förorenade områden, SGU, Uppsala Tätande jordlager SGU

 • Miljöexjobb erbjuds 20 februari 2013
  Water Supply and the Risk of Mosquito Breeding Sites in Ethiopia, SLU, Uppsala Malaria och vatten

 • Miljöexjobb erbjuds 15 februari 2013
  Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning, Svenska kraftnät, Sundbyberg Ogräsbekämpning

 • Miljöexjobb erbjuds 8 februari 2013
  Dricksvattenrening genom nedbrytning av humus med en katalytisk oxidationsteknik, Mark och vatten, SLU Dricksvattenkvalitet

 • 12! Miljöexjobb erbjuds 6 februari 2013
  Effect of clear cutting, wetland hydrology, carbon and mercury flux mercury etc., Kevin Bishop, Inst f Geovetenskaper, Uppsala universitet 12 Hydrologiexjobb

 • Miljöexjobb erbjuds 10 december 2012
  The reactivity continuum of carbon decomposition in marine and freshwater sediments, Avdelningen för Limnologi, Uppsala universitet Kol i sediment

 • Miljöexjobb erbjuds 27 november 2012
  Kalibrering av markfuktighetsmätare, Mark och miljö, SLU Uppsala Markfuktmätare

 • Miljöexjobb erbjuds 19 november 2012
  "Effect of climate change on soil temperature and snow dynamics in Swedish boreal forest" och "The effect of climate change and/or forestry operations on carbon and water balance of a boreal catchment", Vatten och miljö, SLU Uppsala Klimatändringseffekter

 • Miljöexjobb erbjuds 14 november 2012
  Renare dagvatten, Vattenfall AB, Heat Uppsala. Uppsala Dagvatten

 • 5 Miljöexjobb erbjuds 9 november 2012
  Environmental chemistry, Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU, Uppsala Environmental chemistry

 • 2 Miljöexjobb erbjuds 23 oktober 2012
  Examensarbete 1: Denitrifikation och biofilmsutveckling i bioreaktorer för kväverening, Examensarbete 2: Utveckling av restprodukter från bryggerier som kolkällor för denitrifierande bakterier, Inst f Geovetenskaper, Uppsala universitet Uppsala Denitrifikation

 • Miljöexjobb erbjuds 28 augusti 2012
  Remediation of metal contaminated soils - evaluation of long-term effects of zero-valent iron amendments, Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala Marksanering

 • Miljöexjobb erbjuds 28 augusti 2012
  1. Utsläpp av växthusgaser vid frysning/tining 2. Utsläpp av växthusgaser vid torkning/vätning av avloppsslam, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Växthusgaser

 • Miljöexjobb erbjuds 29 juni 2012
  Avlopp i kretslopp, systemanalys av växtnäringsåterförsel, Energi ochn teknik, SLU, Uppsala; Telge Nät, Södertälje Växtnäringsåterförsel

 • Miljöexjobb erbjuds 29 juni 2012
  Beräkning av framtida växthusgaskoncentration utifrån resursbegränsade utsläppsscenarier, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet Kolcykler

 • Miljöexjobb erbjuds 29 juni 2012
  Peak fosfor - ett hot mot världens matproduktion?, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet Fosfor

 • Miljöexjobb erbjuds 27 juni 2012
  Standardisering av konstgjort BDT-vatten för forskning samt provning av småskaliga reningstekniker, JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), Uppsala Konstgjort BDT-vatten

 • Miljöexjobb erbjuds 26 juni 2012
  Regulation of the apparent quantum yields for the photoproduction of dissolved inorganic carbon in lakes, Limnologi, Inst för eokologi och genetik, Uppsala universitet, Produktion av oorganiskt kol

 • Miljöexjobb erbjuds 8 juni 2012
  JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, söker i samarbete med KTH och Urban Water en student som vill göra examensarbete om enskilda avlopp. Enskilda avlopp

 • Miljöexjobb erbjuds 13 april 2012
  Kartläggning av avfallsflöden i Uppsala, Uppsala Vatten Avfallsflöden

 • Miljöexjobb erbjuds 2 april 2012
  Utformande av nyckeltalsanalyser för processoptimering och energieffektivisering i avloppsvattenreningsverk. Ett examensarbete i samarbete mellan Xylem och ÅF Industry. Nyckeltalsanalyser

 • Miljöexjobb erbjuds 21 mars 2012
  Käppalaverkets klimatavtryck, IVL och Käppalaförbundet Klimatavtryck

 • Miljöexjobb erbjuds 16 mars 2012
  Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys- och upptiningscykler, Energi och teknik, SLU Lustgas SLU

 • Miljöexjobb erbjuds 25 jan 2012
  Statsfinansiella effekter av ökad biogasanvändning, Energigas Sverige Ökad biogasanvändning

 • Miljöexjobb erbjuds 21 jan 2012
  Kvicksilver - processer och transport i sjön Tyringen, WSP-environmental Kvicksilver

 • Miljöexjobb erbjuds 4 jan 2012
  Två exjobb: En hydrogeolog och en geotekniker. Marksättning till följd av grundvattensänkning, COWI och NCC Teknik Marksättning

 • Miljöexjobb erbjuds 2 dec 2011
  Översikt över framtida styrmedel som påverkar svenska VA-organisationer, IVL Stockholm Styrmedel

 • Miljöexjobb erbjuds 1 dec 2011
  S-HYPE-modellen, kol, humus, vittring, baskationer - 5 exjobb vid Inst f vatten och miljö, SLU 5 exjobb SLU

 • Miljöexjobb erbjuds 27 okt 2011
  Hydraulik-dammsäkerhet - flera exjobb i Peking för Vattenfall Vattenfall

 • Miljöexjobb erbjuds 8 sept 2011
  Hygienisering av djuravfall med maskkompostering, Inst f Energi och teknik, SLU Maskkompostering

 • Miljöexjobb erbjuds 30 maj 2011
  Avgång av lustgas från luftningsprocessen på Käppalaverket. Lustgas

 • Miljöexjobb erbjuds 25 maj 2011
  Integrated Solid Waste Management in West Africa, Inst energi och teknk, SLU. Soild waste

 • Miljöexjobb erbjuds 7 februari 2011
  Transformering av naturmark, jord- eller skogsmark till urban mark, Inst mark och miljö, SLU. Potentiella klimateffekter i lokal till regional skala. Transformering naturmark

 • Miljöexjobb erbjuds 22 december 2010
  Borlänge energi ebjuder exjobb om VA i Moldavien och Ukraina. Informationsträff 19 jan 2011 i Stockholm. Moldavien och Ukraina

 • Miljöexjobb erbjuds 8 november 2010
  6 exjobb vid Inst för Geovetenskaper UU och Miljö och vatten SLU (Kevin Bishop): Skogshydrologi: effekter av hyggesplöjning, kvicksilveravgång från myrar, bäcknära zonens betydelse för bäckvattenkemin, kolbalans (2 st), kol i Kongoflödens källflöden Skogshydrologi

 • Miljöexjobb erbjuds 21 oktober 2010
  Matarvattensektionen inbjuder till informationsträff om exjobb 10-11 nov Matarvatten

 • Miljöexjobb erbjuds 11 oktober 2010
  THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT,Vattenfall R&D, Råcksta, Stockholm Vattenfall

 • Miljöexjobb erbjuds 13 juli 2010
  Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter,Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala Hemkompostutsläpp

 • Miljöexjobb erbjuds 28 juni 2010
  Kvävets ekologiska betydelse för basiska, oligotrofa vatten på norra Gotland, IVL, Stockholm Kväve på Gotland

 • Miljöexjobb erbjuds 25 februari 2010
  Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter. Institutionen för energi och teknik, SLU Kompostutsläpp

 • Miljöexjobb erbjuds 22 januari 2010
  Vattenskydd – vad får det för konsekvenser? Tyréns, Stockholm Exjobb Vattenskydd Tyréns


 • Några länkar till företag som kan vara aktuella som exjobb för W
  WSP Sverige